O czasopiśmie

„Zeszyty Naukowe UJW. Studia z Nauk Społecznych” są punktowanym czasopismem naukowym (7 pkt.), funkcjonującym od roku 2009.

Artykuły naukowe publikowane są w działach: Prawo i administracja, Pedagogika, Zarządzanie i marketing oraz Recenzje i sprawozdania. Przyjmowane są teksty w j. polskim oraz w j. angielskim.

Deklaracja o wersji pierwotnej czasopisma

Wersją pierwotną czasopisma „Zeszyty Naukowe UJW. Studia z Nauk Społecznych” jest wydanie papierowe (ISSN 2543-6732).
Czasopismo dostępne jest także, począwszy od zeszytu 1., w całości w wersji elektronicznej na stronie internetowej. Nowy tom umieszczany jest na stronie internetowej czasopisma po ukazaniu się numeru drukiem.

Indeksowanie czasopisma w bazach danych

„Zeszyty Naukowe UJW indeksowane są w bazie Index Copernicus (IC Journals Master List, www.indexcopernicus.com), w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, www.cejsh.icm.edu.pl), w bazie BazHum (www.bazhum.pl) oraz w bazie (CEEOL). Wszystkie bazy znajdują się w wykazie baz referencyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.