Informacje dla autorów

3s

W najbliższym numerze „Zeszytów Naukowych UJW.  Studia z Nauk Społecznych” 10/2017 przewidujemy działy: Międzynarodowe stosunki polityczne, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Zagadnienia prawnoustrojowe, Zarządzanie, Sprawozdania. Teksty przyjmowane będą do 15 czerwca 2017 roku.
Osoby zainteresowane publikacją w kolejnych numerach rocznika mogą kontaktować się z mgr. Janem Walczakiem (sekretarzem redakcji) j.walczak@ujw.pl

 

Ogólne zasady publikacji

Teksty do publikacji na łamach rocznika „Zeszyty Naukowe UJW. Studia z Nauk Społecznych” należy składać w redakcji . Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 746 53 37 (sekretarz redakcji) lub pisząc na adres j.walczak@ujw.pl. Adres redakcji: ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice (kontakt z Redakcją i Wydawcą).

 

Zasady zakwalifikowania artykułu do publikacji

 1. Nadesłany tekst jest wstępnie oceniany przez Komitet Redakcyjny pod względem formalnym oraz pod kątem zgodności z profilem czasopisma. Następnie kierowany jest do właściwego redaktora tematycznego oraz, w przypadku gdy to potrzebne, do redaktora statystycznego i/lub językowego. Recenzji każdego tekstu dokonuje dwóch niezależnych recenzentów. Nadesłane do redakcji recenzje stanowią podstawę do kwalifikowania tekstu do przygotowania redakcyjnego i do druku.
 2. Redaktor statystyczny dokonuje oceny poprawności prowadzonych przez autorów metod statystycznych.
 3. Wymogiem formalnym przyjęcia do druku publikacji jest złożenie deklaracji, że zgłoszony artykuł nie był publikowany i nie jest złożony w innych czasopismach.
 4. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian redakcyjnych. Teksty są adjustowane i autoryzowane. Za ostateczne brzmienie tekstu odpowiada autor.
 5. Autorzy otrzymują bezpłatny egzemplarz czasopisma.
 6. Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za publikację tekstu oraz wyrażają zgodę na nieodpłatne udostępnienie tekstu w całości wszystkim zainteresowanym na wszelkich polach eksploatacji (w tym online). Przesłanie opracowania do redakcji jest równoczesnym przekazaniem praw do jego publikacji.

 

Wymagania formalne i techniczne

 1. Artykuł do redakcji należy dostarczyć w formie jednego egzemplarza wydruku wraz z płytą CD, zawierającą wersję elektroniczną tekstu oraz przesłać tekst identyczny z zapisanym na płycie na adres wydawnictwo@ujw.pl
 2. Tekst zapisany na nośniku powinien być identyczny z wydrukiem komputerowym.
 3. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 40.000 znaków (tekst główny, przypisy i pozostałe elementy). W innym przypadku objętość należy skonsultować z Redakcją.
 4. Należy uwzględnić:
  • wstęp i zakończenie (w przypadku dłuższych tekstów),
  • tytuł tekstu, słowa kluczowe oraz streszczenie w języku polskim i angielskim (streszczenia do 800 zn.),
  • na początku tekstu należy odnotować imię i nazwisko autora, tytuł lub stopień naukowy oraz instytucję, którą reprezentuje, adres do korespondencji z autorem oraz e-mail i nr tel. komórkowego,
  • bibliografia powinna zostać umieszczona na końcu artykułu i obejmować całość literatury cytowanej w porządku alfabetycznym nazwisk autorów (w przypadku prac zbiorowych kolejność wyznacza tytuł).
 1. Maszynopis powinien spełniać następujące wymagania:
  • format MS Word dla Windows,
  • format A4, marginesy 2,5 cm z każdej strony formatu A4,
  • czcionka Times New Roman, wielkość 12, odstępy między wierszami 1,5,
  • należy unikać wyróżnień w tekście,
  • strony maszynopisu należy ponumerować.
 1. Przypisy należy zredagować, wzorując się na poniższych przykładach:
  • S. Nowosielski, Centra kosztów i centra zysków w przedsiębiorstwie, Wrocław 2001, s. 22.
  • A. Kowalska, Przetargi, [w:] S. Nowosielski (red.), Przedsiębiorstwa państwowe, Wrocław 2007, s. 34–40.
  • Ibidem, s. 56.
  • A. Kowalska, op. cit., s. 355.
  • A. Kowalska, Nasze finanse, „Gazeta Wyborcza”, 14.10.2010.
  • [Online] A. Kowalska, Nasze finanse, http://elka5.fm//content/view/36802/189/, stan z dn. 10.10.11.
 1. Cytaty powinny być umieszczone w cudzysłowach, a ich źródło należy wskazać w przypisie.
 2. Zdjęcia, tabele, rysunki powinny spełniać następujące wymagania:
  1. Zdjęcia powinny być podpisane i wklejone w tekście. Jednocześnie ilustracje należy przesłać w osobnych plikach (jpg) w wysokiej rozdzielczości.
  2. Zdjęcia, tabele i rysunki powinny być ponumerowane i umieszczone w tekście jak najbliżej miejsca powołania się na nie.
  3. Przy każdym zdjęciu, cytowanej tabeli oraz rysunku należy podać źródło lub informację „opracowanie na podstawie”.
  4. Tabele podpisujemy na górze (przed tabelą), natomiast rysunki i zdjęcia na dole (pod). Czcionka Times New Roman 10.
  5. Zdjęcia, tabele i rysunki wraz z tytułem i źródłem powinny się mieścić w kolumnie tekstowej.
  6. Rysunek powinien być przygotowany na białym tle.
  7. Rysunki wykonywane w Wordzie powinny być zgrupowane.
 3. Streszczenia i słowa kluczowe
  • Streszczenia tekstów umieszczone zostaną w „Zeszytach Naukowych UJW. Studia z Nauk Społecznych”, na stronie internetowej czasopisma oraz w internetowych bazach publikacji naukowych (m.in. CEJSH, icm.edu.pl).Prosimy zatem o przesłanie na adres mailowy redakcji (po zakwalifikowaniu tekstu do publikacji) streszczeń w języku polskim i angielskim oraz dołączenie do nich kilku słów kluczowych.
  • Ponadto streszczenia powinny:
   • mieć objętość do 800 znaków,
   • być pisane w 3. osobie,
   • zawierać tytuły tekstu,
   • zawierać w swej treści (jeśli to możliwe): cel, wyniki, metody, wnioski,
   • powinny zostać przygotowane zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
  • Prosimy też o dołączenie do streszczenia informacji o autorze (do 800 zn.).