Informacje dla Autorów

t4

Najbliższy numer „Zeszytów Naukowych UJW. Studia z Nauk Technicznych” 6/2017 ukaże się w czwartym kwartale 2017 r. Teksty przyjmowane są do 1 września 2016 r. Osoby zainteresowane publikacją mogą kontaktować się z Janem Walczakiem (sekretarzem redakcji): j.walczak@ujw.pl

 

 

Zasady zakwalifikowania artykułu do publikacji

 1. Nadesłany tekst jest wstępnie oceniany przez Komitet Redakcyjny pod względem formalnym oraz pod kątem zgodności z profilem czasopisma. Następnie kierowany jest do właściwego redaktora tematycznego oraz, w przypadku gdy to potrzebne, do redaktora statystycznego i/lub językowego. Recenzji każdego tekstu dokonuje dwóch niezależnych recenzentów. Nadesłane do redakcji recenzje stanowią podstawę do kwalifikowania tekstu do przygotowania redakcyjnego i do druku.
 2. Redaktor statystyczny dokonuje oceny poprawności prowadzonych przez autorów metod statystycznych.
 3. Wymogiem formalnym przyjęcia do druku publikacji jest złożenie deklaracji, że zgłoszony artykuł nie był publikowany i nie jest złożony w innych czasopismach.
 4. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian redakcyjnych. Teksty są adiustowane i autoryzowane. Za ostateczne brzmienie tekstu odpowiada autor.
 5. Autorzy otrzymują bezpłatny egzemplarz czasopisma.
 6. Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za publikację tekstu oraz wyrażają zgodę na nieodpłatne udostępnienie tekstu w całości wszystkim zainteresowanym na wszelkich polach eksploatacji (w tym online). Przesłanie opracowania do redakcji jest równoczesnym przekazaniem praw do jego publikacji.

 

Wymagania formalne i techniczne

 1. Artykuł do redakcji należy dostarczyć w formie jednego egzemplarza wydruku wraz z płytą CD, zawierającą wersję elektroniczną tekstu oraz przesłać na adres wydawnictwo@ujw.pl.
 2. Tekst zapisany na nośniku powinien być identyczny z wydrukiem komputerowym.
 3. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 40 000 znaków (tekst główny, przypisy i pozostałe elementy). W innym przypadku objętość należy skonsultować z Redakcją.
 4. Należy uwzględnić:
  • wstęp i zakończenie (w przypadku dłuższych tekstów),
  • tytuł tekstu, słowa kluczowe oraz streszczenie w języku polskim i angielskim (streszczenia do 800 zn.),
  • na początku tekstu imię i nazwisko autora, tytuł lub stopień naukowy oraz instytucję, którą reprezentuje, adres do korespondencji z autorem oraz e-mail i nr tel. komórkowego,
  • bibliografię, która powinna zostać umieszczona na końcu artykułu i obejmować całość literatury cytowanej w porządku alfabetycznym nazwisk autorów (w przypadku prac zbiorowych kolejność wyznacza tytuł).
 5. Maszynopis powinien spełniać następujące wymagania:
  • format MS Word dla Windows,
  • format A4, marginesy 2,5 cm z każdej strony formatu A4,
  • czcionka Times New Roman, wielkość 12, odstępy między wierszami 1,5,
  • należy unikać wyróżnień w tekście,
  • strony maszynopisu należy ponumerować.
 6. Zaleca się, aby przy odwoływaniu się do prac innych autorów dokonać zapisu w tekście przez podanie numeru (np. [5]) spisu literatury, pod którym figuruje praca. W przypadku konieczności bardziej szczegółowego wskazania miejsca można dodać numer strony lub wzoru, np. [5 wzor (13)]. Cytowana literatura powinna być przygotowana zgodnie z 6 normą PN-ISO 690. Przy podawaniu literatury wydanej alfabetem innym niż łaciński należy stosować transliterację. Wykaz literatury należy zamieszczać pod tytułem LITERATURA, na końcu pracy. Powinien on zawierać:
  1. numer kolejny pozycji w nawiasie kwadratowym (zaleca się kolejność alfabetyczną autorów),
  2. nazwisko i skrót imienia autora pisane dużymi literami,
  3. pełny tytuł pracy, a przy kolejnych wydaniach również numer wydania,
  4. wydawnictwo, miejsce, rok wydania (przy periodykach nie podaje się wydawnictwa i miejsca wydania),
  5. tom, część, zeszyt, strony.
 7. Cytaty powinny być umieszczone w cudzysłowach, a ich źródło należy wskazać w przypisie,
 8. Zdjęcia, tabele, rysunki powinny spełniać następujące wymagania:
  • zdjęcia powinny być wklejone w tekście,
  • zdjęcia, tabele i rysunki powinny być ponumerowane i umieszczone w tekście jak najbliżej miejsca powołania się na nie,
  • przy każdym zdjęciu, cytowanej tabeli oraz rysunku należy podać źródło lub informację „opracowanie na podstawie”,
  • tabele podpisujemy na górze (przed tabelą), natomiast rysunki i zdjęcia na dole (pod nimi). Czcionka Times New Roman 10,
  • zdjęcia, tabele i rysunki wraz z tytułem i źródłem powinny się mieścić w kolumnie tekstowej,
  • rysunek powinien być przygotowany na białym tle,
  • rysunki wykonywane w Wordzie powinny być zgrupowane.