Procedura recenzowania

 1. Do oceny każdego kolejnego numeru „Zeszytów Naukowych UJW. Studia z Nauk Technicznych” powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 2. W przypadku tekstów w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora pracy.
 3. Redakcja zapewnia warunki recenzowania, dzięki którym autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości (tzw. double-blind review proces).
 4. W innych sytuacjach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacje podległości zawodowej,
  • bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat.
 5. Recenzja zawsze ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są podane do publicznej wiadomości w każdym numerze czasopisma.
 7. Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów są ujawniane. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących na stronie internetowej Wydawnictwa ujw oraz na łamach „Zeszytów Naukowych UJW. Studia z Nauk Technicznych”.

Do pobrania:

Oświadczenie recenzenta (doc)

Formularz recenzji artykułu nadesłanego do publikacji (doc)